Learning, Sharing, Helping …


Here is a story told by Osho:

Lao Tzu became very famous, a wise man, and he was without any doubt one of the wisest men ever. The emperor of China asked him very humbly to become his chief of the supreme court, because nobody could guide the country’s laws better than him. He tried to persuade the emperor, “I am not the right man,” but the emperor was insisting.

Lao Tzu said, “If you don’t listen to me…Just one day in the court and you will be convinced that I am not the right man – because the system is wrong. Out of humbleness I was not saying the truth to you. Either I can exist or your law and your order and your society can exist. So let us try it.”

The first day a thief was brought into the court who had stolen almost half the treasures of the richest man in the capital. Lao Tzu listened to the case and then he said that the thief and the richest man should both go to jail for six months.

The rich man said, “What are you saying? I have been stolen from, I have been robbed – and what kind of justice is this, that you are sending me to jail for the same time as the thief?”

Lao Tzu said, “I am certainly being unfair to the thief. Your need to be in jail is more, because you have collected so much money, deprived so many people of money that thousands of people are down and you are collecting and collecting money – for what? Your very greed is creating these thieves. You are responsible. The first crime is yours.”

Lao Tzu’s logic is absolutely clear. If there are going to be too many poor people and only a few rich people, you cannot stop thieves, you cannot stop stealing. The only way to stop it is to have a society where everybody has enough to fulfill his needs, and nobody has unnecessary accumulation just out of greed.

The rich man said, “Before you send me to jail I want to see the emperor, because this is not according to the constitution; this is not according to the law of the country.”Lao Tzu said, “That is the fault of the constitution and the fault of the law of the country. I am not responsible for it. You can see the emperor.”

And the rich man said to the emperor, “Listen, this man should be immediately deposed from his post; he is dangerous. Today I am going into jail, tomorrow you will be in jail. If you want to save yourself, this man has to be thrown out; he is absolutely dangerous. And he is very rational: what he is saying is right – I can understand it – but he will destroy us.”

The king understood it perfectly well. “If this rich man is a criminal, then I am the greatest criminal in the country. Lao Tzu will not hesitate to send me to jail.”

Lao Tzu was relieved of his post. He said, “I had told you before, you are unnecessarily wasting my time. I was saying I am not the right man. The reality is, your society, your law, your constitution are not the right constitution, not the right law. You need wrong people to run this whole wrong system.”

——————————————————————————————————————-

O poveste spusă de Osho:

Lao Tzu devenise foarte faimos, un om întelept, și a fost fără indoială unul din cei mai întelepți oameni care au existat. Împăratul Chinei l-a rugat foarte umil să devină șeful curții supreme de justiție, pentru că nimeni nu putea să călăuzească legile tării mai bine ca el. El a incercat să-l convingă pe împărat, “Nu sunt omul potrivit”, dar împăratul insista.

Lao Tzu spuse, “Dacă nu mă asculți…Doar o zi în curte și o să-ti dai seama că nu sunt omul potrivit – pentru că sistemul e greșit. Doar din smerenie nu ți-am zis acest avevăr. Ori eu exist ori există legea ta și ordinea ta și societatea ta. Așa că să incercăm.”

În prima zi un hoț a fost adus in fața curții pentru că furase aproape jumătate din comorile celui mai bogat om din capitală. Lao Tzu ascultă cazul si spuse ca și hoțul și cel mai bogat om să facă închisoare timp de șase luni.

Cel mai bogat om spuse, “Ce spui? Am fost cel furat, am fost jefuit – ce fel de justiție e asta, în care mă trimiți la închisoare pentru același timp ca și hoțul?”

Lao Tzu spuse, “Sunt cu siguranța nedrept cu hoțul. Tu trebuie sa faci închisoare mai mult timp, pentru ca ai strâns așa mulți bani, privând așa mulți oameni de bani că mii de oameni sunt jos și tu strângi și strângi bani- pentru ce? Lăcomia ta a creat acești hoți. Tu ești responsabil. Prima vină e a ta.”

Logica lui Lao Tzu e foarte clară. Dacă vor fi prea mulți oameni săraci si doar câțiva oameni bogați, nu poți oprii hoții, nu poti stăvili hoția. Singura cale să o oprești este sa ai o societate unde fiecare are destul pentru a-și indeplini nevoile, și nimeni nu acumuleză fară să aibă nevoie doar din lăcomie.

Bogatul spuse, “Înainte să mă trimiți la pușcărie vreau să-l văd pe împărat, pentru că asta nu e în concordanță cu constituția; asta nu e în concordanță cu legea țării.” Lao Tzu răspunse, ”Asta e defectul constituției si defectul legilor din tară. Poți să-l vezi pe împărat.”

Și bogatul îi spuse împăratului, “Ascultă, acest om ar trebui imediat înlăturat din postul său; este periculos. Astăzi mă duc eu la pușcărie, măine o să fii tu în închisoare. Dacă vrei să te salvezi, acest om trebuie dat afară; este absolut periculos. Și este foarte rațional: ceea ce zice este correct – înteleg – dar ne va distruge.”

Regele l-a înteles perfect. “Dacă acest bogataș este un criminal, atunci eu sunt cel mai mare criminal din țară. Lao Tzu nu va ezita  să mă trimită și pe mine în închisoare.”

Lao Tzu a fost eliberat din funcție. El spuse, “Cum ți-am spus înainte, îmi irosești inutil timpul. Am spus ca nu sunt omul potrivit. Realitatea este că, societatea voastră, legile voastre, constituția voastră nu este constituția corectă, nu sunt legile corecte. Tu ai nevoie de oameni incorecți ca să gestioneze acest sistem greșit.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s