Learning, Sharing, Helping …

Osho on Love


Question : What is Love?

Osho : It depends. There are as many loves as there are people. Love is a hierarchy, from the lowest rung to the highest, from sex to superconsciousness. There are many many layers, many planes of love. It all depends on you. If you are existing on the lowest rung, you will have a totally different idea of love than the person who is existing on the highest rung. Adolf Hitler will have one idea of love, Gautam Buddha another; and they will be diametrically opposite, because they are at two extremes.

At the lowest, love is a kind of politics, power politics. Wherever love is contaminated by the idea of domination, it is politics. Whether you call it politics or not is not the question, it is political. And millions of people never know anything about love except this politics — the politics that exists between husbands and wives, boyfriends and girlfriends. It is politics, the whole thing is political: you want to dominate the other, you enjoy domination. And love is nothing but politics sugar-coated, a bitter pill sugar-coated.

You talk about love but the deep desire is to exploit the other. And I am not saying that you are doing it deliberately or consciously. People are falling in love with horses, dogs, animals, machines, things. Why? Because to be in love with human beings has become an utter hell, a continuous conflict — nagging, always at each other’s throats. This is the lowest form of love. Nothing is wrong with it if you can use it as a steppingstone , if you can use it as a meditation.

If you can watch it, if you try to understand it, in that very understanding you will reach another rung, you will start moving upwards. Only at the highest peak, when love is not a relationship any more, when love becomes a state of your being, the lotus opens totally and great perfume is released — but only at the highest peak. At its lowest, love is just a political relationship. At its highest, love is a religious state of consciousness. I love you too, Buddha loves, Jesus loves, but their love demands nothing in return.

Their love is given for the sheer joy of giving it; it is not a bargain. Hence the radiant beauty of it, hence the transcendental beauty of it. It surpasses all the joys that you have known. When I talk about love, I am talking about love as a state. It is unaddressed: you don’t love this person or that person, you simply love. You are love. Rather than saying that you love somebody, it will be better to say you are love. So whosoever is capable of partaking, can partake.

Whosoever is capable of drinking out of your infinite sources of being, you are available — you are available unconditionally. That is possible only if love becomes more and more meditative. `Medicine’ and `meditation’ come from the same root. Love as you know it is a kind of disease: it needs the medicine of meditation. If it passes through meditation, it is purified. And the more purified it is, the more ecstatic.

Nancy was having coffee with Helen.
Nancy asked, “How do you know your husband loves you?”
“He takes out the garbage every morning.”
“That’s not love. That’s good housekeeping.”
“My husband gives me all the spending money I need.”
“That’s not love. That’s generosity.”
“My husband never looks at other women.”
“That’s not love. That’s poor vision.”
“John always opens the door for me.”
“That’s not love. That’s good manners.”
“John kisses me even when I’ve eaten garlic and I have curlers in my hair.”
“Now, that’s love.”

Everybody has their own idea of love. And only when you come to the state where all ideas about love have disappeared, where love is no more an idea but simply your being, then only will you know its freedom. Then love is God. Then love is the ultimate truth. Let your love move through the process of meditation. Watch it: watch the cunning ways of your mind, watch your power-politics. And nothing else except continuous watching and observing is going to help.

When you say something to your woman or your man, look at it: what is the unconscious motive? Why are you saying it? Is there some motive? Then what is it? Be conscious of that motive, bring it to consciousness — because this is one of the secret keys for transforming your life: anything that becomes conscious disappears. Your motives remain unconscious, that’s why you remain in their grip. Make them conscious, bring them to light, and they will disappear.

It is as if you pull up a tree and bring the roots to the sunlight: they will die, they can exist only in the darkness of the soil. Your motives also exist only in the darkness of your unconsciousness. So the only way to transform your love is to bring all the motivations from the unconscious into the conscious. Slowly slowly, those motives will die. And when love is unmotivated, then love is the greatest thing that can ever happen to anybody. Then love is something of the ultimate, of the beyond.

That is the meaning when Jesus says, “God is love.” I say to you: Love is God. God can be forgotten, but don’t forget love — because it is the purification of love that will bring you to God. If you forget about God completely, nothing is lost. But don’t forget love, because love is the bridge. Love is the process of alchemical change in your consciousness.

—————————————————————————————————————————————————————-

Întrebare: Ce este Iubirea?

Osho: Depinde. Sunt atât de multe feluri de iubire câți oameni. Iubirea este o ierarhie, de la cel mai jos până la cel mai înalt, de la sex la superconștiință. Sunt multe, multe nivele, multe planuri ale iubirii. Depinde de tine. Dacă exiști la pasul de jos vei avea o idee total diferită decât o persoană de la pasul de sus. Adolf Hitler va avea o idee despre iubire, Gautama Buddha alta; și vor fi diametral opuse, pentru că ei sunt la două extreme.

La nivelul cel mai de jos, iubirea este un fel de politică, politica puterii. Oricând iubirea este contaminată de ideea de dominare, este politică. Nu se pune problema dacă o numești politică sau nu, este politică. Și milioane de oameni nu știu nimic despre iubire decât această politică – politica care există intre soți și soții, iubiți și iubite. Este politică, toată treaba este politică: vrei să-l domini pe celălalt, îți place dominarea. Și iubirea nu este altceva decât politică condimentată cu zahăr, un amar condimentat cu zahăr.

Vorbești despre iubire dar dorința ta adâncă este să-l exploatezi pe celălalt. Și nu spun ca o faci deliberat sau conștient. Oamenii se îndrăgostesc de cai, câini, animale, mașini, lucruri. De ce? Pentru că a se îndrăgosti de oameni a devenit un iad, un conflict permanent — sâcâială, întotdeauna la gâtul celuilalt. Aceasta este cea mai de jos formă de iubire. Nu este nimic în neregulă dacă vrei să o folosești ca piatră de hotar, dacă o poți folosi ca subiet de meditație.

Dacă o poți observa, dacă încerci să o înțelegi, în chiar acea înțelegere vei atinge alt pas, vei începe să te muți înainte. Numai pe cel mai înalt vârf, când iubirea nu mai este o relație, când iubirea devine o stare a existenței tale, lotusul se deschide total și un măreț parfum este eliberat – dar numai pe cel mai înalt vârf. La cel mai jos, iubirea este doar relație politică. La cel mai înalt, iubirea este o stare religioasă a conștiinței. Te iubesc și eu, Buddha iubește, Isus iubește, dar iubirea lor nu cere nimic in schimb.

Iubirea lor este dată pentru plăcerea pură a dăruinței; nu este un târg. De aici frumusețea ei radiantă; de aici frumusețea ei trancedentală. Ea depășește toate plăcerile pe care le-ai cunoscut. Când vorbesc despre iubire, vorbesc despre iubire ca o stare. Este fară țintă: nu iubești această persoană sau alta, pur și simplu iubești. Tu ești iubire. Mai bine decât să spui că iubești pe cineva mai bine spui că ești iubire.  Prin urmare oricine este capabil să împărtășeasca, va împărtăși.

Pentru oricine este capabil să bea din sursa ta infinită de existentă, ești disponibil – ești disponibil necondiționat. Asta este posibil doar dacă iubirea devine din ce în ce mai meditativă. ‘Medicină’ și ‘Meditație’ vin din aceeași rădăcină. Iubirea cum o cunoști tu este un fel de boală are nevoie de medicina meditației. Dacă trece prin meditație este purificată. Și cu cât mai purificată este, cu atât mai îmbucurătoare este.

Nancy era la o cafea cu Helen.
Nancy intreabă:”Cum știi că soțul tău te iubește?”
“Duce gunoiul în fiecare dimineață.”
“Asta nu e iubire. Este bun gospodar.”
“Soțul meu îmi dă toți banii de cheltuială de care am nevoie.”
“Asta nu e iubire. Este generozitate.”
“Soțul meu nu se uită niciodată după alte femei.”
“Asta nu e iubire. Este vedere proastă.”
“John îmi deschide întotdeauna ușa.”
“Asta nu e iubire. Astea sunt bune maniere.”
“John mă sărută de fiecare dată când manânc usturoi și am bigudiuri în păr.”
“Ei, asta e iubire.”

Fiecare are propria idee despre iubire. Și doar când ajungi la o stare în care toate ideile despre iubire au dispărut, când iubirea nu mai este o idee, dar pur și simplu ființa ta, numai atunci vei cunoaște libertatea ei. Atunci iubirea este Dumnezeu. Atunci iubirea este adevărul suprem. Lasă-ți iubirea să se miște prin meditație. Observ-o: observă viclenia minții tale, observă politica puterii. Și nimic altceva decât observare nu va fi de ajutor.

Când îi spui ceva femei sau bărbatului, uită-te la el care este motivul inconștient —  pentru că aceasta este una din metodele secrete de a-ți transforma viața: orice devine conștient dispare. Motivele tale rămân inconștiente, de aceea rămâi captiv. Fă-le conștiente, adu-le în lumină și vor dispărea.

Este ca și când scoți un copac din rădăcini și îl expui la soare: rădăcinile vor muri, pentru că pot exista doar in întunecimea solului. Motivele tale există la fel doar în întunecimea inconștientului tău. Prin urmare singura cale să transformi iubirea ta este să aduci toate motivațiile din inconștient în conștient. Încet, încet, aceste motive vor muri. Și când iubirea este fără motiv, atunci iubirea este cel mai măreț lucru care i se poate întâmpla cuiva. Atunci iubirea este ceva din fundamental, de dincolo.

Acesta este înțelesul vorbelor lui Isus,” Dumnezeu e iubire”. Îți spun ție: Iubirea e Dumnezeu. Dumnezeu poate fi uitat, dar nu uita de iubire – pentru că purificarea iubirii te va aduce la Dumnezeu. Dacă uiți de Dumnezeu complet, nu e nimic pierdut. Dar nu uita de iubire, pentru că iubirea este puntea. Iubirea este alchimia schimbării conștiinței tale.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s