Learning, Sharing, Helping …

Hua Hu Ching – Fifty-five


Fifty-five

The holistic practices of the ancient masters integrate science, art, and personal spiritual development. Mind, body, and spirit participate in them equally. They include:

1.  Yi Yau, the healing science which incorporates diagnosis, acupuncture, herbal medicine, therapeutic diet, and other methods;

2. Syang Ming, the science which predicts a person’s destiny by observing the outward physical manifestations of his face, skeleton, palms, and voice;

3. Feng Shui, the science of discerning the subtle energy rays present in a geographic location to determine whether they will properly support the activities of a building or town constructed there;

4. Fu Kua, the observation of the subtle alterations of yin and yang for the purpose of making decisions which are harmonious with the apparent and hidden aspects of a situation. The foundation of Fu Kua and of all Taoist practice is the study of the I Ching, or Book of Changes.

5. Nei Dan, Wai Dan, and Fang Jung, the sciences of refining one’s personal energy through alchemy, chemistry, and the cultivation of balanced sexual energy;

6. Tai Syi, the science of revitalization through breathing and visualization techniques;

7. Chwun Shi, the transformation of one’s spiritual essence through keeping one’s thoughts in accord with the Divine Source;

8. Shu-Ser, the attunement of one’s daily life to the cycle of universal energy rays;

9. Bi Gu, the practice of fasting on specific days in order to gather life energy emanating from the harmonized positions of certain stars;

10. Sau Yi, the science of embracing integral transcendental oneness in order to accomplish conception of the ‘mystical pearl’;

11. Tai Chi Ch’uan, the performance of physical exercises to induce and direct energy flows within the body to gain mastery of body, breath, mind, the internal organs, and life and death;

12. Fu Chi, the science of reforming and refining one’s energy with pure food and herbs;

13. Chuan Se, the inner visualization of the unity of one’s inner and outer being;

14. ‘Dzai Jing, the purification of one’s energy through ascetic practices;

15. Fu Jou, the drawing of mystical pictures and the writing and recital of mystical invocations for the purpose of evoking a response from the subtle realm of the universe;

16. Tsan Syan, the process of dissolving the ego and connecting with the Great Oneness through the study of classical scriptures and daily dialogue with an enlightened master;

17. Lyou Yen and Chi Men, the mystical sciences of energy linkage for the purpose of influencing external affairs.

Of these, the most important for beginners is the study of the I Ching, which enables one to perceive the hidden influences in every situation and thus establish a balanced and spiritually evolved means of responding to them.

All are instruments for attaining the Tao. To study them is to serve universal unity, harmony, and wisdom.

——————————————————————————————————————————————————

Cincizeci şi cinci

Practicile holistice ale vechilor maeştrii integrează ştiinţă, artă şi dezvoltare spirituală personală. Mintea, corpul şi spiritul participă la ele în mod egal. Ele includ:

1. Yi Yau, ştiinţa vindecării care încorporează diagnosticare, acupunctură, medicină bazată pe plante, dietă terapeutică şi alte metode;

2. Syang Ming, ştiinţa care prezice destinul unei persoane prin observarea manifestărilor exterioare ale feţei, scheletui, palmelor şi vocei;

3. Feng Shui, ştiinţa de a discerne energiile subtile ale rezelor prezente într-o locaţie geografică cu scopul de determina dacă vor ajuta potrivit activităţiile dintr-o clădire sau dintr-un oraş construit acolo;

4. Fu Kua, observarea alteraţiilor subtile dintre yin şi yang cu scopul de a lua decizii în armonie cu aspectele aparente şi ascunse ale unei situaţii. Baza Fu Kua şi a tuturor practicilor Taoiste este studiul I Ching – sau Cartea Schimbărilor;

5. Nei Dan, Wai Dan, and Fang Jung, ştiinţele de perfecţionare ale energiei personale prin alchimie, chimie şi cultivarea unei energii sexuale echilibrate;

6. Tai Syi,  ştiinţa revitalizării prin respiraţie şi tehnici de vizualizare;

7. Chwun Shi, transformarea esenţei spirituale a cuiva prin păstrarea gândurilor lui în acord cu Sursa Divină;

8. Shu-Ser,  iniţierea vieţii zilnice a cuiva la ciclurile razelor energetice universale;

9. Bi Gu,  practica postului în anumite zi pentru a aduna energie vitală emanată din poziţiile armonioase ale anumitor stele;

10. Sau Yi, ştiinţa înglobării uniunii transcedentale integrale pentru a împlini conceptul de ‘perla mistică’;

11. Tai Chi Ch’uan, executarea de exerciţii fizice pentru a induce şi directa fluxul de energie în corp pentru a obţine stăpânire asupra corpului, respiraţie, minte, organe interne şi viaţă şi moarte;

12. Fu Chi, ştiinţa de a reforma şi a rafina energia cuiva cu mâncare pură şi plante;

13. Chuan Se, vizualizarea internă a unităţii dintre fiinţa interioară şi exterioară a cuiva;

14. ‘Dzai Jing, purificarea energiei cuiva prin practici ascetice;

15. Fu Jou, desenarea ilustraţiilor mistice şi scrierea şi recitarea invocaţiilor mistice cu scopul de a evoca un răspuns de la tărâmul suntil al universului;

16. Tsan Syan,  procesul de dizolvare a ego-ului şi conectarea cu Marea Uniune prin studiul scripturilor clasice şi dialoguri zilnice cu un mastru iluminat;

17. Lyou Yen and Chi Men, ştiinţele mistice ale legăturilor energetice cu scopul de a influenţa afacerile externe.

Din toate astea cel mai important pentru începători este studiul I Ching, care îi permite cuiva să perceapă influenţele ascunse în fiecare situaţie şi astfel să stabilească un răspuns echilbrat şi evoluat spiritual la ele.

Toate sunt instrumente pentru a ajunge la Tao. Să le studiezi înseamnă să serveşti  unitatea, armonia şi înţelepciunea universală.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s