Learning, Sharing, Helping …

Thank you


A few quotes from Echkart Tolle:

 • Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness. How do you know this is the experience you need? Because this is the experience you are having at the moment.
 • Some changes look negative on the surface but you will soon realize that space is being created in your life for something new to emerge.
 • The primary cause of unhappiness is never the situation but thought about it. Be aware of the thoughts you are thinking. Separate them from the situation, which is always neutral. It is as it is.
 • To love is to recognize yourself in another.
 • Give up defining yourself – to yourself or to others. You won’t die. You will come to life. And don’t be concerned with how others define you. When they define you, they are limiting themselves, so it’s their problem. Whenever you interact with people, don’t be there primarily as a function or a role, but as the field of conscious Presence. You can only lose something that you have, but you cannot lose something that you are.
 • Realize deeply that the present moment is all you have. Make the NOW the primary focus of your life.
 • Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it.
 • Anything that you resent and strongly react to in another is also in you.
 • A genuine relationship is one that is not dominated by the ego with its image-making and self-seeking. In a genuine relationship, there is an outward flow of open, alert attention toward the other person in which there is no wanting whatsoever.
 • Death is a stripping away of all that is not you. The secret of life is to “die before you die” — and find that there is no death.
 • This, too, will pass.
 • Is there a difference between happiness and inner peace? Yes. Happiness depends on conditions being perceived as positive; inner peace does not.
 • All the things that truly matter, beauty, love, creativity, joy and inner peace arise from beyond the mind.
 • Pleasure is always derived from something outside you, whereas joy arises from within.
 • Love is not selective, just as the light of the sun is not selective. It does not make one person special. It is not exclusive. Exclusivity is not the love of God but the “love” of ego. However, the intensity with which true love is felt can vary. There may be one person who reflects your love back to you more clearly and more intensely than others, and if that person feels the same toward you, it can be said that you are in a love relationship with him or her. The bond that connects you with that person is the same bond that connects you with the person sitting next to you on a bus, or with a bird, a tree, a flower. Only the degree of intensity with which it is felt differs.
 • What you react to in others, you strengthen in yourself.
 • If you get the inside right, the outside will fall into place. Primary reality is within; secondary reality without.
 • …the past gives you an identity and the future holds the promise of salvation, of fulfillment in whatever form. Both are illusions.
 • Any action is often better than no action, especially if you have been stuck in an unhappy situation for a long time. If it is a mistake, at least you learn something, in which case it’s no longer a mistake. If you remain stuck, you learn nothing.
 • When another recognizes you, that recognition draws the dimension of Being more fully into this world through both of you. That is the love that redeems the world.
 • Love is a state of Being. Your love is not outside; it is deep within you. You can never lose it, and it cannot leave you.
 • The beginning of freedom is the realization that you are not “the thinker.” The moment you start watching the thinker, a higher level of consciousness becomes activated. You then begin to realize that there is a vast realm of intelligence beyond thought, that thought is only a tiny aspect of that intelligence. You also realize that all the things that truly matter – beauty, love, creativity, joy, inner peace – arise from beyond the mind. You begin to awaken.
 • You are here to enable the divine purpose of the Universe to unfold. That is how important you are!
 • Each person’s life – each lifeform, in fact – represents a world, a unique way in which the universe experiences itself.
 • Power over others is weakness disguised as strength.

———————————————————————————————————————————————-

 • Viaţa îţi va da orice experienţă este mai de ajutor pentru evoluţia conştinţei tale. Cum ştii că aceasta este experienţa de care ai nevoie? Pentru că este experienţa pe care o ai în acest moment.
 • Unele schimbări pot părea negative la suprafaţă dar îţi vei da seama curând că spaţiul este creat în viaţa ta pentru ca ceva nou să apară.
 • Cauza primară a nefericirii nu este niciodată situaţia dar gandul despre ea. Fii conştient de gândurile pe care le gândeşti. Separă-le de situaţie, care este întotdeauna neutră. Este aşa cum este.
 • A iubi înseamnă să te recunoşti în celălalt.
 • Renuntă la a te mai defini – relativ la tine sau la alţii. Nu o să mori. Vei reveni la viaţă. Şi nu fi preocupat de cum te definesc alţii. Când te definesc, se limitează singuri, aşa că este problema lor. Când interacţionezi cu oameni, nu fi acolo in mod primar ca o funcţie sau ca un rol, dar ca un câmp de Prezenţă conştientă. Poţi pierde doar ceva ce ai, dar nu poţi pierde ceva ce eşti.
 • Realizează profund că momentul prezent este tot ce ai. Fă din ACUM focusul primar al vieţii tale.
 • Orice conţine momentul prezent, acceptă-l ca şi cum l-ai fi ales.
 • Orice iei în nume de rău şi cu putere reacţionezi în altul este de asemenea în tine.
 • O relaţie adevărată este una care nu este dominată de ego cu imaginea lui făcută şi căutare de sine. Într-o relaţie autentică, este un flux spre exterior de deschidere, atenţie alertă spre cealaltă persoană în care nu este nici urmă de dorinţă.
 • Moartea este o curăţare de tot ceea ce nu eşti tu. Secretul vieţii este să “mori înainte de a muri” — si afli că nu există nici o moarte.
 • Şi asta va trece.
 • Este o diferenţă între fericire şi pacea interioară? Da. Fericirea depinde de condiţiile percepute ca pozitive; pacea interioară nu.
 • Toate lucrurile care contează cu adevărat frumuseţe, iubire, creativitate, bucurie şi pacea interioară răsar de dincolo de minte.
 • Plăcerea este întotdeauna derivată din ceva din exteriorul tău, pe când bucuria răsare din interior.
 • Iubirea nu este selectivă, aşa cum lumina soarelui nu este selectivă. Nu face o persoană specială. Nu este exclusivă. Exclusivitatea nu este iubirea lui Dumnezeu dar “iubirea” ego-ului. Dar, intensitaea cu care adevărata iubire este resimţită poate varia. Poate exista o persoană care îţi reflectă iubirea mai clar şi mai intens ca altele şi dacă acea persoană simte la fel către tine, se poate spune că eşti într-o relaţie de iubire cu el sau ea. Legătura care te conectează cu acea persoană este aceeaşi care te conectează cu persoana care stă lângă tine în autobuz, sau cu o pasăre, un copac, o floare. Doar nivelul de intensitate cu care este resimţită diferă.
 • La ceea ce reacţionezi în alţii, întăreşti in tine.
 • Dacă interiorul este în regulă, exteriorul se va conforma. Prima realitate este cea interioară, a doua realitate este exterioară.
 • Orice acţiune este deseori mai bună decât nici o acţiune, în special dacă eşti blocat într-o situaţie nefericită pentru o lungă perioadă de timp. Dacă este o greşeală, cel puţin ai învăţat ceva, în care caz nu mai este o greşeală. Dacă rămâi blocat nu înveţi nimic.
 • Când altul te recunoaşte, recunoaşterea trage dimensiunea Fiinţei mai mult în această lume prin amândoi. Aceasta este iubirea care izbăveşte lumea.
 • Iubirea este o stare a Existenţei. Iubirea ta nu este în exterior; este adânc în tine. Nu o poţi pierde niciodată şi ea nu te poate părăsi.
 • Începutul libertăţii este realizarea faptului că nu eşti “gânditorul”. În mpmentul în care începi să observi gânditorul, un nivel mai înalt de conştiinţă se activează. Atunci începi să realizezi că există un tărâm vast de înteligenţă dincolo de gândire, că gândirea este doar o mic aspect al acelei inteligenţe. De asemenea realizezi că toate lucrurile care contează cu adevărat – frumuseţe, iubire, creativitate, bucurie, pace interioară – răsar de dincolo de minte. Atunci începi să te trezeşti.
 • Eşti aici pentru a permite scopului divin al Universului să se dezvăluie. Atât de important eşti.
 • Fiecare viaţă a unei persoane – de fapt fiecare formă de viaţă – reprezintă o lume, o cale unică în care universul se experimentează.
 • Puterea asupra altora este slăbiciune deghizată ca tărie.

TIEF!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s