Learning, Sharing, Helping …

Only this one is fit


Mooji:

min. 20

Once there was one king who didn’t have any children, no son, no daugther, the wife has pass away and he’s growing old, and he want a break, he wants to retire. But he has no one to hand his kingdom over to, so he was a very generous, very fair, just king, and he said:
– To be fair, I want to choose one of my own citizen to take over, to be king or queen of my kingdom.

A fost odată un rege care nu avea nici un copil, fiu, fiică, nevasta murise și el îmbătrânea, și voia o pauza, voia să se retragă. Dar nu era nimeni pe care să-l lase în loc, și fiind un rege foarte generos, foarte drept a zis:
– Să fie drept, vreau sa aleg unul din cetățenii regatului pentru a prelua conducerea, să fie rege sau regină.

So the word is send out to the entire kingdom:
“If you feel you have the capacity to lead this country, the king invites you to apply! At a certain date everybody must come who feels fit! And will be trained in the royal ways to prepare them for leadership.”

Așa că cuvântul este trimis în tot regatul:
“Dacă simți că ai capacitatea să conduci această țară, regele te invită să aplici! La o anumită dată toți cei care se simt potriviți să vinî! Și veți fi instruiți în metodele regale pentru conducere.”

So when a certain day came, hundreds of peope came, every type of person, young, old, every type of person came.
When they came, they were greeted, they were said:
– You cannot meet the king directlly, but first, before you can meet him, there will be a period of six months of training. You have to be familiar with the royal ways and get used with all this things and finally when you’ve been trough all this rooms of the king’s kingdom, you can finally go to see him for the final interview. Then see if you get the job.

Când o anumită zi a venit, sute de oameni au venit, fiecare tip de persoană, tânăr, bătrân, fiecare tip de persoană a venit.
Când au venit au fost întâmpinați și li s-a spus:
– Nu vă puteți întâlni cu regele direct, înainte să-l puteți întâlni, va fi o perioada de șase luni de antrenament. Trebuie să deveniți familiari cu căile regale și să vă obișnuiți cu toate lucrurile și abia după ce ați fost prin toate camerele castelului, veți putea în sfârșit să-l vedeți pentru interviul final. Apoi aflați dacă primiți slujba.

So first
everybody go to the royal baths, a huge place. So everybody go to the royal baths. After going to royal baths, they should go to royal gumence??? to get dressed and jewelery, after this thing they will go to learn how to ride the royal horses, after that they will go to learn about politics and all this things, then they will learn about religion and meditation, and final they will have an audience with the king.

Așa că prima dată toți s-au dus la băile regale, un loc imens. Așa că toți s-au dus la băile regale. Dupa băile regale ar trebui sa mearga la garderobă pentru a se îmbrăca și a-și pune bijuterii, după asta vor merge sa învețe să călărească caii regali, după asta vor merge să învețe politică și toate astea, apoi vor învăța despre religie și meditație, și în sfârșit vor avea audiența cu regele.

So everybody is happy with this, and everybody go, everybody is in the royal jacuzzi, massage, and after that they get dressed in the royal robes, finest silk, all this things …

Toate lumea e încântată cu asta și toți pornesc la drum, toată lumea în jacuzii-le regale, masaj, și după se îmbracă în haine regale, cea mai bună mătase, toate astea ….

So this is going on for some time, and then it came to the point where it was just one week for meeting the king, and the king wants to get in touch:
– How is getting on all of these people? They are getting ready I’m quite looking for it.
And the minister said:
– Ok let’s go and check.

Timpul a trecut și s-a ajuns la un punct în care nu mai era decât o săptamână pentru a-l întâlni pe rege și atunci regele a vrut să se informeze:
– Cum se descurca toți oamenii aceștia? Sunt pregătiți, pentru că eu sunt nerabdător.
Și ministrul a zis:
– Bine, să mergem sa vedem.

When they went back they found that many people were still in the bath; they were still in the bath area, and some of them were opened bussiness as maseur – giving massage and stuff like this and selling jacuzzi.
And they said:
– But what are you doing here? You should have moved on!
– Oh no, no, please, say thank you to the king. Thank you to the king because true giving this lovely deal, we found our pourpose in life. And by the way give him my card. If he wants a discount massage we give him and the king can came anytime, but say thank you to the king.

Când
s-au întors au văzut că mulți oameni erau încă la băi; erau înca în zona de băi, și unii își deschiseseră afaceri ca maseuri – oferind masaje și chestii din astea și vânzând jacuzii.
Și spuseră:
– Dar ce căutați aici? Trebuia să vă miscați, să înaintați!
– O nu, nu, vă rugam, mulțumiți-i regelui. Mulțumiți-i regelui pentru această oportunitate, ne-am găsit scopul în viață. Și, chiar așa, oferiți-i cartea mea de vizită. Dacă vrea un discount la masaj, îl oferim și regele poate veni oricând, dar transmite-i mulțumiri regelui.

So they went to the next place, the wardrobe, and still many people there, trying on clothes …
– What are you doing here? You supossed to move on to learn about the kings horse …
– Oh no,no. Armani and all these clothes, all the jewelery, they found beautiful businness selling clothes and stuff like this, also give businness cards … but thank the king for this we are doing ok for now.
– Oh, my God.

Așa că merg la următorul loc, garderoba, și iar multă lume acolo, încercând haine …
– Ce faceți aici? Ar fi trebuit să vă mișcați, să învățați despre caii regelui …
– Oh nu nu. Armani și toate aceste haine, toate bijuteriile – găsiseră afaceri frumoase din a vinde haine și chestii din astea, de asemenea cărți de vizită … dar mulțumiți-i regelui pentru că suntem bine acum.
– O, Doamne.

Go to the next place.
With the horses and learning to ride.
They were doing riding schools and stuff like this.
– Oh, my God what happened?

Au mers la locul următor. Cu caii și învățatul călăriei. Construiseră școli de călărit și chestii din astea.
-O, Doamne, ce s-a întâmplat?

Then goes to the place of politics and in that room the people are fightening over politics…
– About the king?
– Oh, yes, yes, tell the king that we are very, very good, if he wants new ministers we are ready to take a position.
So all the departaments are like this.
They were to learn about astrology and the people are reading stuff like this …

Au mers apoi la locul de învățat politică și în camera aceea toți se certau despre politică ….
– Din partea regelui?
– O, da, da, spuneți-i regelui că suntem foarte foarte bine, dacă are nevoie de noi miniștrii suntem gata să ocupăm un post.
Și în toate locurile era așa.
Erau să învețe astrologie și oamenii citeau cărți …

Finally they came to report to the king:
– My lord, I’m sorry, we need more time or something…
– What for? There have been nearly six months. What’s happening?
And then they explain to him what happened. All the people they are set up shops, they were supossed to move along, no one is moving, so I do not know wht happened.

In sfarsit s-au intors sa-i raporteze regelui:
– Majestate ne pare rău, mai e nevoie de timp sau așa ceva …
– Pentru ce? Au trecut aproape șase luni. Ce se întamplă?
Și apoi ei i-au explicat ce s-a întâmplat. Toată lumea și-a deschis magazine, trebuia să se miște, nimeni nu se mișcă, nu știm ce s-a întâmplat.

– Ah…ok what about the meditation room?
– I’m sorry, nobody is there.
– What?

– Aha, bine, dar în camera de meditație?
– Îmi pare rau, nu e nimeni acolo!
– Ce?

Into the temple of holliness is the final place before meeting the king, because here is where the king goes at the end of each day, he undressed himself and sits completly in silence and he’s completly absorbed in nondual meditation.

În templul sfânt este locul final înainte de a-l întâlni pe rege, pentru că aici este unde regele se duce la sfârșitul fiecarei zile, se dezbracă și stă complet în tăcere și este complet absorbit în meditație non-duală.

Not one single person is there.

Nici măcar o singură persoane nu era acolo.

He said:
– Please go and take a look again.
The reply come back:
– Sire no one is there! Just the cleaning boy, nobody is there!
– Cleaning boy? What cleaning boy?
– There’s a boy there; it’s his job to clean the room!
– Bring him to me!

Regele spuse:
– Vă rog mergeți și uitați-vă din nou.
Raspunsul veni:
– Sire, nu e nimeni acolo! Doar baiatul cu curățenia, nimeni nu este acolo!
– Baiatul cu curățenia? Ce băiat cu curățenia?
– Este un băiat acolo; este treaba lui să curețe camera!
– Aduceți-l la mine!

So they go and bring the cleaning boy. A little boy, only 12 years old.
– Oh, what are you doing in my temple?
– My lord, I just clean, all the items in there I just take care of them since I was a child I’m doing it.
– Really …I never seen you.
– I’m just in the corner waiting for you.
– What else, what do you know about all these things?
And the boy said:
– All I have seen the king enjoy all these things, is enjoying all there pleasures, but I see that in this place he’s untouched. He leaves everything. They don’t matter. He undresseses, not just his clothes but his thoughts …

Așa că ei se duc și-l aduc pe băiatul cu curățenia. Un copil mic, doar 12 ani.
– Oh, ce faci în templul meu?
– Majestate, doar fac curățenie, toate lucrurile care sunt acolo, doar am grijă de ele de când eram copil mic.
– Da? Nu te-am văzut niciodată.
– Stau în colt, așteptându-te.
– Și ce mai stii despre toate lucrurile astea?
Și băiatul spuse:
– Tot ce am văzut este că regele se bucură de aceste lucuri, se bucură de toate aceste plăceri, dar văd că in acest loc este neatins. Lasă tot. Nu mai contează. Se dezbracă, nu doar de haine ci și de gânduri …

So the boy sais:
– This is my favorite place.
The rest of the story you know …
ONLY THIS ONE IS FIT!

Așa că băiatul spuse:
– Acesta este locul meu favorit.
Restul poveștii îl știți …
DOAR ACESTA ESTE POTRIVIT!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: